LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

Zápisnica DK 5.2.2017

Zápisnica DK 17.11.2016

Zápisnica DK 6.8.2016

 

 

 

 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Doškolenie drezúrnych rozhodcov sa uskutoční popri FEI WDCH 19. 9. 2015 v Motešiciach.

Program:

Tieňové rozhodovanie úloh s FEI rozhodcami

Seminár (18.00)

 

Na základe hlasovania členov predsedníctva sa
ZASADNUTIE P-SJF sa uskutoční dňa 22.5.2015 (piatok) 
v Bratislave v sídle SJF – od 13:00 hod.
Drezúrna komisia /DK/ dostala pozvanie na zasadnutie za účelom
podania informácie o činnosti ako aj ďalších plánoch
a prioritách drezúrnej komisie.
Na základe hlasovania per rollam
DK rozhodla že ju bude na zasadnutí
reprezentovať Mgr. Filová.
Hlasovanie : ZA : Vietor, Potocký, Filová, Horná,
ostatní členovia sa nevyjadrili.

 

 

 

Uznesenie predsedníctva SJF, prijaté hlasovaním

per rollam v dňoch 22.-23.3.2015:

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania

Majstrovstiev Slovenskej republiky 2015 v Topoľčiankach

v jazdeckej disciplíne drezúra na 4.-5.7.2015.

 

 

ZÁPISNICA Z DREZÚRNEHO AKTÍVU 24.01.2015


Vážení priaznivci drezúrneho jazdenia, jazdci, tréneri a rozhodcovia,

dovoľte, aby som Vás v mene drezúrnej komisie SJF pozval

drezúrny aktív,

ktorý sa toho roku bude konať:

v sobotu dňa 24. JANUÁRA 2015 o 10:00 hod.

v zasadačke Národného žrebčína Topoľčianky

Parková 13, 951 93 Topoľčianky

Predbežný program:

10:00 - 12:00 diskusia k nasledujúcim témam:

1. Rozpočet 2014, 2015

2. Kontrola správnosti výpočtu výsledkov

3. Štartovné listiny

4. Zmeny drezúrnych pravidiel a úloh na rok 2015

5. M SR, WD Challenge cup a DBT 2015

ako aj k ostatným, ktoré budú nastolené z pléna

12:00 - 13:00 obedňajšia prestávka


13:30 - 16:00 seminár rozhodcov (pozvaní sú samozrejme aj všetci ostatní) formou prednášky a videa. Téma: „Hodnotenie umeleckých známok v drezúrnych zostavách na hudbu.“ Podkladom sú najnovšie videá Stephena Clarka (FEI Dressage Judge General): Ako to vidí rozhodca? („Throuh the eye of the judge“).

K dispozícii bude občerstvenie (káva, čaj, minerálka). Obed si musí každý zabezpečiť sám.

V mene drezúrnej komisie

Doc. Dr. Ilja Vietor, PhD.

 

Správa zo stretnutia členov drezúrnej komisie SJF dňa 27. decembra 2014 v Stupave

 

 

SPRÁVA DREZÚRNEJ KOMISIE ZA ROK 2014

 

 

WORLD  FEI   DRESSAGE  CHALLENGE 2014  - zúčtovanie

 

 

 

Vážení členovia drezúrnej komisie,

dovoľte, aby som Vás pozval na stretnutie

v sobotu 27. decembra 2014 o 10:00

v klubovni Dan Clubu v Stupave.

Na diskusiu navrhujem nasledujúce body:

1.      Rozpočet 2014

2.      Rozpočet 2015

3.      Organizácia M SR 2015

4.      Organizácia WD Challenge cup 2015

5.      Kurzy, školenia, drezúrny aktív 2015

6.      Nová séria národných pretekov (otázka spojená aj s financovaním z rozpočtu komisie)

7.      DBT 2015 – kalendár podujatí

K väčšine uvedených tém sa mi podarilo získať informácie od GS SJF, s ktoými by som Vás rád oboznámil.

Samozrejme uvítam akékoľvek doplňujúce podnety na konšktruktívnu diskusiu.

Teším sa na stretnutie s Vami a prajem príjemné prežitie Vianoc!

 

Ilja Vietor

 

Drezúrna komisia SJF Vás pozýva na preškolenie rozhodcov, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia

FEI World Dressage Challenge v termíne 23.-24. 9. 2014

v jazdeckom areáli Karlov Dvor v Stupave.

Preškolenie zahŕňa nasledovný program:

23. 9. 2014

Praktická časť: tieňové (simultánne) hodnotenie úloh s FEI rozhodcami.

Večer: seminár s teoretickou časťou a rozbormi jednotlivých jázd na základe videa a konzultácia hodnotenia s FEI rozhodcami.

24. 9. 2014

Tréningy najúspešnejších dvojíc pod vedením rozhodcov.

Iba absolvovanie celého programu v deň, kedy prebiehajú súťaže a anylýzy, sa počíta ako preškolenie rozhodcov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Vážení priaznivci drezúrneho športu na Slovensku,

ako ste už boli informovaní, z dôvodov, ktoré v nijakom prípade neboli zapríčinené drezúrnou komisiou SJFa za ktoré táto ani nepreberá zodpovednosť, sa M SR v drezúre neuskutočnia v termíne 23.-24. augusta v areáli JK Czajlik ranch.

Drezúrna komisia SJF si je plne vedomá dôsledkov, ktoré vzniknutá situácia môže spôsobiť a nestotožňuje s takýmto nekonzekventným riešením v časovej tiesni, avšak v záujme zachovania kontinuity majstrovských súťaží v drezúrnom jazdení na Slovensku a predovšetkým preto, aby mali jazdci a kone, ktoré sú v tejto sezóne pripravené súťažiť v ich vekových a výkonnostných kategóriach o tituly majstrov Slovenska, sa snažila urýchlene nájsť náhradného organizátora a termín M SR. Vďaka ústretovosti niekoľkých subjektov sa toto aj podarilo. So súhlasom väčšiny členov drezúrnej komisie SJF sa M SR v drezúre uskutočnia v rámci drezúrnych pretekov organizovaných JK Napoli v Šamoríne, v dňoch 25.-27. júlaMajstrovské súťaže budú dvojkolové, podľa rozpisu a pravidiel.

Tituly majstrov Slovenska budú udelené, ak budú v danej vekovej kategórii splnené podmienky.

Pre budúcnosť sú členovia drezúrnej komisie jednoznačne toho názoru, že rozhodovanie o organizátorovi, termíne a technických podmienkach M SR patria jedine do kompetencie odbornej komisie, ktorá o nich kompetentne a včas rozhodne, aby sa predišlo zbytočným problémom, ktoré bránia hladkému priebehu športovej sezóny.

Univ. Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.

predseda dezúrnej komisie SJF

 

Doškolovanie rozhodcov sa uskutoční 9.-11. 5. 2014 na drezúrnych pretoch Donau Bohemia Trophy

v Pezinku prostredníctvom tieňového rozhodovania.

Záujemcovia sa prihlásia na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , resp. priamo na pretekoch u Doc. RNDr. Ilju Vietora, PhD.

 

ZASADNUTIE DREZÚRNEJ KOMISIE 29.03.2014

 

 

FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE

Doškolenie drezúrnych rozhodcov sa ako každý rok uskutoční aj v rámci FEI WDCH.

Účasť je nutná aj na seminári (7.9.)!

7. septembra - možnosť simultánne rozhodovať s FEI rozhodcami, následne seminár s teoretickou časťou a praktickým rozoberaním videí jednotlivých jázd.

8. septembra - tréningy najúspešnejších dvojíc pod vedením FEI rozhodcov.

 

Pozvánka na drezúrny seminár a doškolenie rozhodcov

Drezúrna komisia SJF Vás srdečne pozýva na

Drezúrny seminár a doškolenie rozhodcov,

ktorý sa uskutoční v sobotu 20. apríla 2013 o 10.00 h v Kočovciach

(v priestoroch Kaštieľa). Seminár bude viesť FEI drezúrny rozhodca

Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.

Seminár je určený pre drezúrnych rozhodcov ako doškolenie, pre rozhodcov – kandidátov, trénerov,

jazdcov ako aj pre všetkých záujemcov.

Program:

 

- hodnotenie úloh stupňa Z-T (požiadavky jednotlivých úrovní,

cviky, najčastejšie chyby a ich hodnotenie)

- poznatky z preškolenia medzinárodných rozhodcov v Londýne

(posudzovanie kroku a cvalových piruet)

- Video ukážky - príprava drezúrnych rozhodcov od Stephena Clarka

(úlohy stupňa Z-T)

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Drezúrna komisia SJF

 

P O Z V Á N K A

N A   D R E Z Ú R N Y   A K T Í V

Drezúrna komisia SJF pozýva všetkých priaznivcov drezúry na  Drezúrny aktív,

ktorý sa uskutoční  2. februára 2013 o 10.30 v Topoľčiankach (zasadačka NŽ).


Program:


1) Otvorenie

2) Vyhodnotenie sezóny 2012

3) Vyhodnotenie Drezúrneho rebríčka 2012

4) Plán činnosti Drezúrnej komisie na rok 2013

5) Kalendár podujatí na rok 2013 a organizácia pretekov (rozpisy, výsledky)

6) Výklad nových Drezúrnych pravidiel platných od 1. januára 2013

7) Diskusia


Tešíme sa na Vašu účasť!

 

drezúrna komisia SJF


 

 

Zápisnica č. 1 zo schôdze drezúrnej komisie SJF

zo 17. 03. 2012

Prítomní: M.Horná, M. Brieniková

Hostia: V. Chovan, V. Obšitníková, I. Vietor, M. Havlík

Ospravedlnení: M. Filová, J. Rindošová

1. Zástupcovia drezúrnej komisie sa stretli s organizátormi pretekov slovenského kola

Donau Bohemia Trophy v Pezinku. DK má záujem na dobrej organizácii týchto

pretekov, keďže ide o preteky s medzinárodnou účasťou 4 krajín. Prerokovalo sa

organizačné zabezpečenie a stanovil sa konečný rozpis aj pre doplnené otvorené

súťaže.

2. DK informovala predsedu SJF V. Chovana o záujme reprezentovať na Majstrovstvách

sveta mladých koní vo Verdene 01. – 05. 08. 2012, ako aj o návrhu kvalifikačných

podmienok.

Stanoviť presné podmienky,  požiadať FEI o zaradenie medzi prizvané krajiny

a vybaviť účasť na nominačných pretekoch v Himbergu má na zodpovednosť M.

Horná.

3. M-SR sa po dohovore na drezúrnom aktíve v Kočovciach budú konať 14. – 15. 07.

v Topoľčiankach ako dvojkolová súťaž vo všetkých kategóriách. Zmenou je, že

kategória juniorov bude rozdelená na mladších (15-16 rokov) a starších juniorov (17-

18 rokov). DK navrhla aj predbežný rozhodcovský zbor.

Rozpis M-SR a pozvanie rozhodcov vybavuje M. Horná.

4. V tomto roku by chcela DK s cieľom rozvoja a podpory talentovaných detí a mládeže,

ako aj zvýšením kvalitatívnej úrovne, zorganizovať „Výcvikový tábor pre talentované

deti a mládež“, ktorý bude zameraný na prípravu detí a mládeže na účasť na M-SR,

keďže v posledných rokoch je ich účasť veľmi nízka, prípadne majstrovský titul ani

nemohol byť udelený z dôvodu nedostatočnej účasti dvojíc. Výcvikový tábor by trval

3 dni a bol by určený pre približne 15 vybraných detí a juniorov s koňmi. Účasť by

bola otvorená aj pre ostatných záujemcov – divákov.

Program: tréningy pod vedením skúsených trénerov so zameraním na sed

a predvedenie drezúrnych úloh, ktoré sa budú jazdiť na M-SR, odborné prednášky,

rozbor videí zo zajazdených úloh, a i.

Presný rozpis, organizačné zabezpečenie, termín pripraví M. Horná, menovité zloženie

talentovaných jazdcov navrhnú zástupcovia každej oblasti.

5. S cieľom podporiť rozvíjajúci sa pony šport na Slovensku, umožniť deťom pretekať

už v skoršom veku a tým zvýšiť kvalitu detských a juniorských súťaži, ako aj

početnosť jazdcov tejto kategórie, sa po úspešnom 1. ročníku, bude organizovať aj „2.

ročník Pony pohára 2012“. Pohár bude pozostávať zo 4 kôl a finále, ceny do súťaží

venujú sponzori. DK bude v rámci možností tiež podporovať tieto súťaže ako aj ich

organizátorov.

Organizačné zabezpečenie bude mať na starosti  M. Pechová.

DK plánuje zorganizovať školenie rozhodcov s cieľom zvýšiť úroveň rozhodovania na

Slovensku a zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov oprávnených rozhodovať v ďalšej

sezóne, ako aj informovať o zmenách a doplneniach drezúrnych pravidiel. Každý

rozhodca je v zmysle drezúrnych pravidiel povinný zúčastniť sa školenia minimálne

raz za 2 roky. V tomto roku sa plánujú urobiť ešte minimálne 2 školenia, aby mali

možnosť zúčastniť sa viacerí rozhodcovia, pričom účasť bude možná aj pre ostatných

záujemcov.

Miesto, termín  a program školenia bude vypracovaný neskôr.

Zoznam drezúrnych rozhodcov podľa evidencie SJF aj s absolvovanými preškoleniami

vypracuje M.Horná.

Drezúrny rebríček 2012 bude zostavovaný aj naďalej, pravidlá sú zverejnené na

webovej stránke DK, kde bude zverejňovaný aj aktuálny rebríček. Priebežné poradie

bude uverejňované aj v časopise Životný štýl a kôň.

Spracovanie výsledkov bude aj naďalej realizovať M. Horná.

Prioritou DK je aj aktualizácia drezúrnych pravidiel, keďže neboli aktualizované už

niekoľko rokov. Je potrebné ich doplniť o nové dodatky pravidiel FEI, ktoré prebrali

aj všetky okolité krajiny, tiež nové úlohy, ktoré sa u nás už aj jazdia, avšak stále nie sú

v pravidlách.

Zmeny v pravidlách preloží a prehľad úloh spracuje M. Horná.

Súťaže KMK a prémiovaných súťaží budú vypísané po prerokovaní rozpočtu SJF,

budú včas zverejnené a vždy vyznačené priamo v rozpise.

DK nariaďuje usporiadateľom pretekov, aby rozpisy na preteky posielali

v dostatočnom predstihu, pretože rozpisy musia byť schválené minimálne 8 týždňov

pred termínom konania pretekov!

Usporiadatelia sú povinní zasielať výsledkové listiny v elektronickej forme najneskôr

do 2 dní po pretekoch! Pričom vo výsledkovej listine musia uvádzať:

• Meno a priezvisko jazdca

• Rok narodenia / Kategóriu jazdca

(S - senior, Y - mladý jazdec, J – junior,

D – dieťa)

• Meno a rok narodenia koňa

• Klubovú príslušnosť

Tieto náležitosti sú jazdci povinní uvádzať v prihláške,

pričom prihláška musí byť

písomná!!!

Plán činnosti drezúrnej komisie na rok 2012 bol predložený na

Rade SJF dňa 13. 03.2012 a odovzdaný Sekretariátu SJF.

Zapísala: M. Horná

Overila: M. Brieniková

 Vážení priaznivci drezúrneho jazdenia,

tohoročný verejný drezúrny aktív sa bude konať:

v sobotu dňa 21. FEBRUÁRA 2012 o 10:00 hod.

v Učebno výcvikovom zariadení STU (kaštieli) v Kočovciach

Program zasadania:

1) Oboznámenie s novým seriálom drezúrnych pretekov Donau Bohemia Trophy

2) Rozpis majstrovstiev SR

3) Rebríčky jazdcov a koní

4) Výber drezúrnych rozhodcov

5) Rôzne - prosím zainteresovaných, aby si pripravili témy, ktoré považujú za

potrebné prejednať a vopred ich zaslali na E-mailovú adresu:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V reštaurácii v objekte kaštieľa bude možnosť zakúpiť si obed.

Po obedňajšej prestávke pozývam zainteresovaných na videoprezentáciu doplnenú výkladom

týkajúcu sa rozhodovania drezúrnych úloh (st. Z – T, podľa záujmu účastníkov).

Videomateriál je zostavený vedúcim oddelenia výuky nemeckej FN Christophom Hessom

a slúži na prípravu a ďalšie vzdelávanie drezúrnych rozhodcov v Nemecku. Každý

z účastníkov seminára si bude môcť samostatne overiť svoje znalosti a porovnať s oficiálnym

hodnotením zostavovateľa videomateriálu.

V mene drezúrnej komisie

Doc. Dr. Ilja Vietor, PhD.

 

 

 

 

JAZDECKÁ REVUE – 1. ROČNÍK PONY POHÁR 2011
Jazdecká revue- pony pohár 2011 je 1. ročník seriálu drezúrnych súťaží
počas sezóny 2011 pre deti a juniorov do 16 rokov ( narodení v roku 1995 a mladší)
na pony. Cieľom seriálu je podporiť rozvíjajúci sa pony šport na Slovensku. Každé
kvalifikačné kolo je vyhodnotené samostatne, pričom do celkových výsledkov dvojice
jazdec - pony sa zarátavajú 3 najlepšie umiestnenia počas 4 kôl a finále. Súťaže
budú prebiehať podľa 1. upraveného vydania Drezúrnych pravidiel pre pony.
Jednotlivé kolá seriálu budú zverejnené v rozpisoch drezúrnych pretekov. Výsledky
jednotlivých kvalifikačných kôl a finále budú zverejnené na www.jazdeckarevue.sk .
Maximálna výška pony je 148 cm bez podkov.
Sponzorom seriálu pretekov je JAZDECKÁ REVUE – časopis pre priateľov
koní. Ceny do každého kvalifikačného kola sú nákupné poukážky na jazdecký tovar
stužky. Vo finále budú vecné ceny a poháre.
1. Kolo 30. apríl 2011 Dan Club - Stupava Drezúrna úloha P1
2. Kolo 05. jún 2011 ZJK- Madunice Drezúrna úloha P2
3. Kolo 25. jún 2011 JK Ivanka pri Dunaji Drezúrna úloha P3
4. Kolo 06. august 2011 JK Merci - Krškany Drezúrna úloha P4
FINÁLE 01. október 2011 Dan Club - Stupava Drezúrna úloha P5
Kľúč hodnotenia kvalifikačných kôl a finále:
KONTAKT:
Ing. Michaela Pechová, mobil: 0905 823 596, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Bodové hodnotenie
v sérii 4-kôl
Umiestnenie body
1. miesto 12
2. miesto 10
3. miesto 8
4. miesto 6
5. miesto 4
6. miesto 2
Bodové hodnotenie
vo finále
Umiestnenie body
1. miesto 24
2. miesto 20
3. miesto 16
4. miesto 12
5. miesto 8
6. miesto 4
 

KMK a prémiované súťaže v drezúre v roku 2011
8.5. 805ZD M ZSO - Drezúra Dunajský Klátov L
14.-15.5. 514BD Cena rektora Paneurópskej VŠ Pezinok Z L S T
28.5. 528BD Čierna Voda - Elán Z
16.-17.7. 716MD M SR - drezúra Topoľčianky Z L S ST T
6.-7.8. 806SD M SSO Pohár JK Merci Krškany Z
20.-21.8. 820ZD Pohár mor.-slov. partner.-drez Kočovce Z L S
1.10. A01BD Drezúrne preteky Stupava L

 

 

 

Drezúrny aktív 2011.
Dňa 26. februára sa stretlo vyše 30 jazdcov, trénerov, rozhodcov a nadšencov drezúrneho
jazdenia v historických priestoroch kaštieľa v Kočovciach na drezúrnom aktíve, ktorý
organizačne zabezpečil Ing. Tibor Telecký. Pred nastávajúcou športovou sezónou tu
zainteresovaní otvorene a dôkladne prediskutovali mnohé otázky týkajúce sa jednak pretekov,
konkrétnych súťaží, ale aj konceptov výuky a ďalšieho zvyšovania úrovne drezúrneho
tréningu a rozhodovania.
Prítomní dospeli k spoločnému riešeniu nasledujúcich tém:
Majstrovstvá Slovenska by sa mali konať tak ako aj v minulosti ako dvojkolová súťaž, stupeň
obtiažnosti bude ponechaný rovnaký, ale s tým rozdielom, že v prvom kole sa v kategórii
juniorov bude jazdiť ľahšia, národná úloha. Na rozdiel od minulosti, toho roku bude skúšobne
vypísaná majstrovská súťaž v kategórii detí ako seriál súťaží, ktoré sa budú konať v rámci
pretekov v Pezinku, Topoľčiankach, Kočovciach a Stupave. Do konečného hodnotenia sa
započítajú tri najlepšie výsledky. Tento systém by mal umožniť účasť viacerým dvojiciam,
ktoré sa v minulosti z termínových a iných dôvodov nemohli zúčastniť M SR. Ako vyplynulo
zo štatistiky minuloročného celoročného rebríčka, na Slovensku súťažilo v priebehu celej
sezóny viac ako 20 dvojíc no majstrovstiev sa zúčastnili menej ako tri. Tak ako v minulosti, aj
toho roku bude na M SR medzinárodný rozhodcovský zbor.
Podobne ako v prípade M SR, aj majstrovstvá oblastí budú prideľované na základe žiadosti
organizátorov pričom o pridelení konkrétnemu subjektu rozhoduje názor jazdcov a
a rozhodovského zboru na organizáciu a technické podmienky v predchádzajúcich sezónach.
Celoročné rebríčky: v tejto sezóne sa bude súťažiť iba v dvoch kategóriach a to o tituly jazdca
a koňa roka. Započítavať sa bude desať najlepších výsledkov pričom jazdec môže štartovať na
viacerých koňoch a konečný výsledok môže byť kombináciou výsledkov s viacerými koňmi.
Kôň získava body bez ohľadu na jazdca, ktorý sa prípadne môže v priebehu sezóny meniť.
Deti sa samostatne vyhodnocujú iba na základe výsledkov na domácich pretekoch a preteky
v zahraničí resp. so zahraničnou účasťou majú iba jeden koeficient bez ohľadu na počet
zúčastnených národov. Principiálne sa body prideľujú podľa umiestnenia, ale rozhoduje aj
výkon vyjadrený v percentách. 
Organizátori drezúrnych pretekov v tejto sezóne nebudú obmedzovaní nariadeniami pokiaľ sa
týka typov vypisovaných súťaží, ale na druhej strane v záujme korektného vyhodnocovania
jednotlivých súťaží ako aj celoročných rebríčkov je žiadúce, aby všetci používali jednotný
systém pre štartovné a výsledkové listiny, ktorý poskytuje zdarma SJF a je ho možné si
stiahnuť na internetovej stránke federácie v podadresári kalendár, výsledky pretekov. Od
jazdcov sa očakáva, že sa budú prihlasovať do súťaží na predpísanom tlačive kde vyplnia
všetky potrebné údaje týkajúce sa veku jazdcov a koní ako aj ich licencií. Na rozdiel od
minulosti je žiadúce dodržiavať časovú lehotu uzávierky prihlášok a to 2 dni pred začiatkom
súťaží. Všetky tieto opatrenia by mali napomôcť skvalitneniu organizácie a priebehu
drezúrnych pretekov.
Drezúrna komisia sa bude v rámci finančných možností snažiť podporovať spoločné tréningy
s domácimi trénermi na viacerých miestach Slovenska. Hlavným cieľom je zosúladiť prípravu
na sezónu a v priebehu roka sa koncentrovane venovať práci s deťmi a mládežou. Drezúrna
komisia bude hľadať podporu u vedenia SJF pre konkrétne aktivity, s presne stanovenými
cieľmi a formou priebehu. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj centier podobných
tréningovým strediskám mládeže aké úspešne fungujú v iných typoch športov. Kurzov by sa
mali zúčastňovať aj rozhodcovia, pre ktorých bude spolupráca s lektormi slúžiť ako ďalšie
vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie. Od organizátorov pretekov sa očakáva, že budú
pozývať iba rozhodcov, ktorí absovovali pravideľné preškolenia minimálne raz za dva roky.
Tento krok by mal motivovať všetkých drezúrnych rozhodcov k účasti na takýchto akciách.
Vďaka iniciatíve Ing. Michaely Pechovej sa aj na Slovensku budú počínajúc touto sezónou
organizovať drezúrne súťaže pre poníkov. Presné pravidlá, podľa vzoru medzinárodných
pravidiel FEI ako aj drezúrne úlohy sú už sprístupnené na internetovej stránke. Účasť v týchto
súťažiach by mala motivovať aj séria pretekov pod názvom „Jazdecká revue – pony pohár
2011“.
Okrem tohto seriálu sú pre drezúrnych jazdcov na Slovensku v tejto sezóne pripraveneé aj
ďalšie aktraktívne série pretekov ako napr. „Spisak riding club“ na úrovni st. S, ktorý
pozostáva zo štyroch kôl a finále o hodnotné ceny. V trenčianskej oblasti sa pripravuje už tretí
ročník drezúrnych pretekov, ktoré sú súčasťou pohraničnej spolupráce medzi Moravou
a Slovenskom. Trojkolová súťaž bude prebiehať v Těšánkach a Kočovciach. Súťaže od st. L
budú dotované finančnými cenami.
V záujme zatraktívnenia drezúrnych súťaží by bolo žiadúce, aby organizátori prišli
s iniciatívou a vypísali aj netradičné súťaže (napr. voľná zostava na hudbu v maskách) čo by
mohlo zvýšiť záujem divákov o túto jazdeckú disciplínu.
Doc. Ilja Vietor
predseda drezúrnej komisie SJF

 

 

 

Drezúrny pohár 2011


„Spisak Riding Cup“


Drezúrny pohár o cenu „Spisak Riding“ na úrovni „S“, hlavná výhra:

značkové drezúrne sedlo
Súťaž o pohár „Spisak Riding“ obsahuje 4 kolá finále.
Podmienky:
1.
Súťaž je vypísaná pre kone, ktoré neštartovali v súťaži vyššej ako „S“

(neplatí pre juniorov);
2.
Súťaže sa môže zúčastniť jeden jazdec najviac na dvoch koňoch;
3.
Každý z účastníkov pohára sa musí zúčastniť minimálne 3 kôl série

(okrem finále) - v prípade účasti vo všetkých 4 kolách sa budú

započítavať 3 najlepšie výsledky;
4.
Vo finále 1. 10. 2011 sa bude jazdiť Voľná zostava na hudbu

na úrovni „S“, (t.j. FEI juniori - pozor na predpísané a zakázané cviky)
5.
Súťaž je otvorená pre seniorov aj juniorov.
6.
Pohár pre víťaza hlavná cena ako aj ostatné vecné ceny od

spoločnosti „Spisak Riding“ budú odovzdané po skončení f

inálového kola v Stupave dňa 1. 10. 2011.
7.
Ocenení budú jazdci umiestnení na 1. až 5. mieste.
Termíny súťaží:
30. 4. Stupava - Karlov Dvor
8. 5. Czajlik Ranch – Dunajský Klátov
25. 6 Ivanka pri Dunaji
6. 8. Krškany
1. 10. Stupava- Karlov Dvor - FINÁLE

 

 

 

 

 

Vážení priaznivci drezúrneho jazdenia,

 

tohoročný verejný drezúrny aktív sa bude konať:

 

v sobotu dňa 26. FEBRUÁRA 2011 o 11:00 hod

v Učebno výcvikovom zariadení STU (kaštieli) v Kočovciach

 

Program zasadania:

1)      Rozpis majstrovstiev SR

2)      Rebríčky jazdcov a koní

3)      Rozpisy pretekov

4)      Rôzne - prosím zainteresovaných, aby si pripravili témy,

ktoré považujú za potrebné prejednať.

 

K dispozícii bude reštaurácia v objekte kaštieľa a občerstvenie formou bufetu.

 

V mene drezúrnej komisie

Doc. Dr. Ilja Vietor, PhD.

 

 

Drezúrne súťaže pre jazdcov bez licencie

Drezúrna komisia na svojom zasadnutí v Stupave 27. februára 2010 rozhodla,

že na každých pretekoch sú organizátori povinní vypísať:

jednu súťaž pre jazdcov bez licencie (iba na stupni obtiažnosti Z)

Sekretariát SJF (E-mailom zo dňa 7.4. 2010 zaslaným RNDr. Róbertom Fekárom) však upozornil na to, že toto rozhodnutie je v priamom rozpore s článkom 134.1.1 všeobecných pravidiel a teda

je neplatné

v mene drezúrnej komisie SJF Doc. Ilja Vietor